Ethos của chúng tôi

Tuyên bố Sứ mệnh cho Trường Oakleigh và Trung tâm Can thiệp Những năm Đầu

O akleigh có thái độ tích cực và 'có thể làm được'

A Luôn xây dựng dựa trên thế mạnh và công nhận thành tích

K tuyên bố và tôn vinh các nền văn hóa, giá trị và nền tảng đa dạng của chúng ta

L giọng nói của học sinh

E rèn luyện tính độc lập và kỹ năng sống

I công ty học tập trong cộng đồng rộng lớn hơn

G những bài học thú vị và hấp dẫn cho trẻ em

H cơ hội chơi chất lượng cao

 

A n chính sách mở cửa và quan hệ đối tác với các gia đình

N an toàn thông qua cảm giác an toàn và an toàn

D phát triển sự tự tin

 

E rất người được tôn trọng và hỗ trợ trong cộng đồng

Y tai học tập thông qua một chương trình giảng dạy cá nhân đầy thử thách và ý nghĩa

I Kết quả học tập cá nhân thông qua can thiệp sớm

C giao tiếp là trọng tâm của mọi thứ chúng ta làm