Etosi ynë

Deklarata e Misionit për Shkollën Oakleigh dhe Qendrën e Zgjerimit të Viteve të Hershme

O akleigh ka një qëndrim pozitiv dhe 'mund të bëjë'

A gjithmonë ndërtohemi në pikat e forta dhe njohim arritjet

K tani fitimi dhe kremtimi i kulturave, vlerave dhe prejardhjeve tona të larmishme

L është në zërin e nxënësit

E inkurajoni pavarësinë dhe aftësitë jetësore

I mësimi i korporatave në të gjithë komunitetin e gjerë

G fëmijët ive mësime stimuluese dhe tërheqëse

H mundësi të mira për të luajtur

 

A n politika e dyerve të hapura dhe partneriteti me familjet

N urture përmes ndjenjës së sigurt dhe të sigurt

D besimi evelop

 

E veryone respektohet dhe mbështetet në komunitetin tonë

Y veshët e të mësuarit përmes një planprogram individual sfidues dhe kuptimplotë

I rezultatet individuale të të nxënit përmes ndërhyrjes së hershme

C komunikimi është në zemër të gjithçkaje që bëjmë