اخلاق ما

بیانیه مأموریت برای مدرسه اوکلئی و مرکز سالهای ابتدایی

O akleigh نگرشی مثبت دارد و "می تواند انجام دهد"

A همیشه بر نقاط قوت بنا شده و دستاوردها را تشخیص می دهیم

K اکنون از فرهنگ ها ، ارزش ها و زمینه های متنوع ما جشن گرفته و جشن می گیرند

L به صدای مردمک می رسد

E استقلال و مهارتهای زندگی را تقویت کنید

I یادگیری شرکتی در کل جامعه

G بچه های دروس تحریک کننده و جذاب هستند

H igh فرصت های بازی با کیفیت

 

A n سیاست درهای باز و مشارکت با خانواده ها

N از طریق احساس امنیت و ایمنی ، ادرار

D اعتماد به نفس evelop

 

E veryone در جامعه ما مورد احترام و حمایت است

Y گوش یادگیری از طریق یک برنامه درسی چالش برانگیز و معنی دار

I نتایج یادگیری فردی از طریق مداخله زودهنگام

C پیام رسانی در قلب هر کاری است که انجام می دهیم